Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

…..Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.
…..Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.
…..Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
…..Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.
…..Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus!

…..Informuojame, kad prašymai priimti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę 2021-2022 mokslo metams informacinėje sistemoje teikiami iki š. m. balandžio 1 d.
…..Vadovaujantis 2021 m. vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-38 patvirtintu centralizuotu vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.
…..Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai. 
…..Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2021-2022 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.
 
Registracijos nuoroda:
…..Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „registracija į darželius“.
 
Kilus klausimams, kreipkitės į gimnaziją telefonu (85)2586281, el. p. verdenemok@gmail.com

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU

…..
…..
…..
…..
…..
….
…..
….
 
….
 

Linksmoji pramoga ,,Vaikystės vasarėlė“

Besparnis būtų gyvenimas,
Tuščias, niūrus, vienareikšmis,
Jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys,
            Jei šviesus vaiko juokas
            Nepaglostytų mūsų širdies,
            Meilei jos nepažadintų,
            Nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai.
Sakau: tai mūsų sparnai –
Jie privalo būti sveiki, švarūs, stiprūs,
Kad mūsų gyvenimus pakylėtų,
Kad nuskraidintų mus ten,
Kur jau liestume viską jų rankom
Ir pasaulį regėtume jų akimis:
           Svajonėj, fantazijoj, pasakoj –
           Ten galėtume būti laimingi.
Ak, nušluostyti ašarą vaikui!
Ak, nubraukti liūdesį,
Skausmą ir neviltį nuo jo veido!
            Juk turim rankas –
tebūna tai ištiestos, duodančios rankos.
            Juk turim gyvenimą –
Tebūna jis pratęstas kituose.
 
Justinas Marcinkevičius
 
 
…..Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai birželį  pasitiko linksma pramoga ,,Vaikystės vasarėlė“. Minėdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną, mažieji pramogavo, žaidė ir lenktyniavo gimnazijos žaidimų aikštelėje. ,,Stebuklingu   laivu – lėktuvu“  vaikai  iškeliavo ieškoti vasaros. Laivas atplukdė keliautojus į  sporto aikštyną, kur prasidėjo linksmosios estafetės. Po to  linksmas vaikučių būrys  spalvotomis kreidelėmis papuošė kiemo takelius.  Šventės pabaigoje mažieji keliauninkai smagiai ,,skriejo“ oro balionu…  Vėjelio genami, linksmai sukosi malūnėlių sparnai, nešdami vaikų svajones, į dangų kilo margaspalviai balionai, pievoje skambėjo vaikų juokas ir dainelės – prasidėjo vasarėlė.
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Skip to content