Mokytojams

…..
…..
….
….
…..
…..
…..
…..
 
Mokytojų darbą reglamentuojantys dokumentai
 
Pedagogų etikos kodeksas
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
 
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo
 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
 
Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas
 
Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC
 
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
 
Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas
 
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C62973FC46E
 
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos
 
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, ir veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
 
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B394D036999/asr
 
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
 
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės
 
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 
Daugiau informacijos mokytojams
Akredituotos institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/svietimo-istaigu-isorinis-vertinimas/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-istaigu-isorinis-vertinimas/akredituotos-istaigos
 
 
Mokinių olimpiados ir konkursai
 
Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija https://olimpiados.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt
 
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų metodiniai būreliai
 
Vilniaus rajono mokyklų metodinė taryba https://vr-metodinetaryba.jimdofree.com
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinis būrelis
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų chemijos mokytojų metodinis būrelis
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų dailės mokytojų metodinis būrelis
Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų socialinių pedagogų metodinis būrelis
Vilniaus rajono mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis
 
Lietuvos mokytojų asociacijos
 
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija https://lakmaonline.lt
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija http://www.lbioma.lt
Lietuvos chemijos mokytojų asociacija http://www.lchma.emokykla.lt
Dailės mokytojų asociacija https://www.facebook.com/daileirmokykla
Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacija http://ekonomikosmokytojai.lt
Lietuvos etikos mokytojų asociacija http://www.etikai.lt
Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija http://www.filosofijamokykloje.lt
Lietuvos fizikos mokytojų asociacija https://lfma.eu
Lietuvos geografijos mokytojų asociacija https://geografija.lt
Lietuvos informatikos mokytojų asociacija https://linma.org
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija http://www.istorijosmokytojai.lt
Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga https://lklms.lt , https://kalbam.lt
Lituanistų sambūris http://lituanistusamburis.lt
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija http://www.lkpa.vdu.lt
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija http://www.lkkma.lt
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija http://mif.vu.lt/lmma
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija http://www.lmma.eu
Lietuvos polonistų asociacija http://polonista.lt
Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija https://lrukma.com
Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija http://www.lrspa.lt
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija https://www.socped.lt
Šokio mokytojų asociacija https://www.sokis.upc.smm.lt
Lietuvos technologijų mokytojų asociacija https://technologinisugdymas.weebly.com
Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija https://www.ldv.lt
Vilniaus Arkivyskupijos katechetikos centras https://katechetika.lt
 
Skip to content