Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 
Priešmokyklinio ugdymo grupės (-ių) modelis: II modelis
Trukmė: 10,5 val.
Ugdymo kalba: lietuvių kalba
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Renata Boguslavska, Stranislava Cijunaitienė
Mokytojo padėjėja: Inga Kerulienė
…..
Priešmokyklinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7008f740329111e4a83cb4f588d2ac1a , taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef
…..
…..
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4 nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.
…..
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr  
 
Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF
 
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą
 
Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt
Skip to content