Pasiekimų patikrinimas

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.
 
BRANDOS EGZAMINAI
 
 
 
Informacija apie egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai
….
 
 
Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302
 
Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
 
Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A
 
PUPP
 
Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.
 
 
Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)
 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973
 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E
 
NMPP
 
 
Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)
 
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37afd00d31311e68d79c2033f194657
…..
…..
Skip to content