Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 
Pradinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr
 
Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą
….
Skip to content