ES projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama mokyklai
…..
2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos https://www.esinvesticijos.lt
 

…..

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“   
 
…..2017–2021 m. mokykla dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
…..Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
…..Projekto įgyvendinimo metu mokykla buvo aprūpinta pagal 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaičių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos priemonių bei įrangos komplektais, taip pat kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, o mokytojams buvo sukurta metodinė medžiaga dėl mokinių gebėjimų ugdymo naudojantis projekto metu gautomis mokymo priemonėmis ir įranga, kurią galima rasti projekto interneto svetainėje ,,Vedlys“ https://www.vedlys.smm.lt  
…..Daugiau informacijos apie projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu
….
Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 
 
Nuo 2018 m. gimnazija dalyvauja projekte, (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ metu pradėti darbai).
 
Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“
 
Projekto tikslas – Lietuvos kaimiškosiose vietovėse, kuriose nepasiekiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, sukurti elektroninių tinklų infrastruktūrą, reikalingą didmeninėms plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti. Sukurtomis projekto galimybėmis jau gali naudotis ryšio operatoriai ir teikti paslaugas galutiniams vartotojams: kaimo mokykloms, bibliotekoms, vietos valdžios įstaigoms, kaimiškųjų vietovių gyventojams ir verslo įmonėms.
 
Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“
 
Projekto tikslas – sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.
Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje (1:1), tokių investicijų vargu ar valstybė galės užtikrinti. Aktualu tampa mokyklose sudaryti sąlygas vaikams atsinešti savo įrenginius. Tam būtina sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose. Projekto metu numatoma Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus vykdoma turinio prieigos kontrolė; 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.
…..
…..
Kiti projektai:
 
Projektas ,,Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Paberžės sen., Paberžės km., pritaikant bendruomenės poreikiams“
….
….
….
….
2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijos http://www.esparama.lt
….
 
 
 
 
 
 
 
….
Projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
 
2009–2013 m. mokykla dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).
Skip to content