Prevencinė veikla

……
Gimnazijoje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:
 
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8
….
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f
….
Programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“ 
….
Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt
 
Lions Quest programos ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Raktai į sėkmę“ 
….
Daugiau informacijos apie programą: https://lions-quest.lt
….
Kasmet kovo mėnesį organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių
….
Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt
 
Daugiau informacijos apie prevenciją
 
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
 
Rekomenduojamos prevencinės programos
 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt
….
Aš kritiškas https://askritiskas.lt
 
….
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt
 
….
 
.
…..
 
Skip to content