Gimnazija šiandien

…..Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija – švietimo įstaiga, vykdanti neformaliojo, formaliojo švietimo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo) programas. Gimnazijoje teikiamas šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis išsilavinimas – mokiniams sudarytos puikios sąlygos siekti aukštų ugdymosi rezultatų, užtikrinama saugi ir jauki aplinka, kokybiškas ugdymo organizavimas, sukurta patraukli ir įdomi mokinių skatinimo sistema. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, taikomi aktyvieji ugdymo metodai, didelis dėmesys skiriamas etnokultūrinių, tautinių, pilietinių tradicijų puoselėjimui.
…..Gimnazijoje dirba profesionalus ir kompetentingas pedagoginis personalas, kuris skatinamas ir motyvuojamas ugdymo procese diegti informacines ir skaitmenines technologijas, veiklose taikyti patrauklų, patyrimu grįstą ugdymą, kuris atlieptų skirtingus mokinių poreikius ir gebėjimus. Sėkmingai veikia specialiojo ugdymo sistema. Dirba pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologo asistentas, kurie teikia kryptingą pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai nuolat tobulinasi seminaruose, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, konferencijose, konkursuose, kultūrinių, visuomeninių organizacijų, įvairių darbo grupių veikloje, įgyta gerąja patirtimi dalijasi metodinių grupių, mokytojų tarybos posėdžiuose. Iš viso gimnazijoje dirba 56 darbuotojai: 4 administracijos darbuotojai, 29 pedagoginio personalo, 23 techninio personalo darbuotojai.
…..Veikia 17 neformaliojo vaikų švietimo būrelių. Mokiniai dalyvauja Jaunučių choro, folkloro grupės „Verdenė“, šokių būrelių ,,Linksmosios pėdutės“ ir ,,Šokio ritmu“, instrumentinio ansamblio, futbolo, tinklinio, keramikos, dalykinių, technologinių, socialinių įgūdžių būrelių veiklose. Atsižvelgiant į mokinių poreikių tenkinimą, kasmet būrelių veikla kinta. Gimnazijoje veikia būreliai, finansuojami iš neformaliojo vaikų švietimo krepšelio.
…..Vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai, rajoniniai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai. Nuo 2022 m. spalio mėnesio gimnazija dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „Tausojimo menas“. Pradinio ugdymo mokytojai ir mokiniai dalyvauja projekte ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“.
…..Racionaliai skirstant gimnazijai skirtas lėšas, iš sutaupytų resursų kasmet atnaujinama informacinė, materialinė ir ūkinė bazė. Fizinio ugdymo pamokos, neformaliojo švietimo veiklos, sporto renginiai vykdomi šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis (nuo 2019 m. veiklos vyksta renovuotame, modernizuotame ir visus standartus atitinkančiame sporto aikštyne).
Siekiant organizuoti patrauklų, šiuolaikinį ugdymą(si), gimnazijos teritorijoje įrengtos dvi lauko klasės. Įrengta mokinių poilsio zona bei vaikų žaidimų aikštelė. Teritorija yra aptverta, įrengtos išorinės vaizdo stebėjimo kameros.
…..Gerinant ugdymo(si) aplinkas, 2020 m. atlikta gimnazijos fasado renovacija, laiptų remontas, įrengti šaligatviai ir trinkelių takai. 2022 m. modernizuota gamtos mokslų laboratorija (pakeisti vamzdynai, elektros instaliacija, atliktas kosmetinis remontas, nupirkti laboratoriniai baldai). 2022-2023 mokslo metus gimnazija pasitiko naujai įrengta gamtos mokslų laboratorija. Atliktas kapitalinis patalpos remontas: sutvarkyti vamzdynai, elektros instaliacija, įsigyti modernūs baldai. Inovatyvi ugdymo erdvė motyvuoja mokinius dar labiau domėtis gamtos mokslais, o mokytojai turi dar platesnes galimybes vesti šiuolaikiškas, kūrybiškas, praktine tiriamąja veikla grįstas pamokas.
…..Dirbame kabinetine sistema. Sukomplektuoti visų dalykų mokymui reikalingi kabinetai, aprūpinti reikalingomis ugdymosi priemonėmis. Įrengti švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo) kabinetai, biblioteka-skaitykla.
…..Gimnazijos aplinkos yra pritaikytos negalią turintiems asmenims: veikia neįgaliųjų keltuvas, įrengtas nuožulnus įvažiavimas į gimnaziją.
…..Gimnazijai išduotas leidimas-higienos pasas.
…..Dalis mokinių pavežami į gimnaziją ir iš jos mokykliniu autobusu.
…..Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas Mano dienynas.

 
Skip to content