Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija
 
 
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
 
Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
 
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
 
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
 
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
 
Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
 
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6
 
Geros mokyklos koncepcija
 
Švietimo aprūpinimo standartai
 
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
 
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
 
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
 
Žmogaus saugos bendroji programa
 
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f
 
Etninės kultūros bendroji programa
 
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai
 
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės
 
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
 
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
 
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
 
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D
 
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
 
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
 
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos
 
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
 
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
 
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas
Skip to content