Projektinė veikla

Gimnazija įgyvendina šiuos projektus:
 
 
Erasmus+
 
Nuo 2022-10-03 iki 2023-04-02 gimnazija dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ programos ,,Trumpalaikis mokinių ir darbuotojų tarptautinis mobilumo projektas KA122“ projekte „Tausojimo menas“.
 
Projektu siekiama: ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą; kompiuterinį raštingumą, puoselėti Europos sąjungos keliamą tikslą – atkreipti naujų žmonių dėmesį į ekologines problemas; pagilinti anglų kalbos žinias; į projekto veiklas įtraukti skirtingų gebėjimų mokinius.
Projekto įgyvendinimo metu planuojamas dalyvių mobilumas Turkijoje.
Laukiami rezultatai: naujos galimybės semtis įkvėpimo besimokant iš kitų, pasidalijant savo idėjomis ir jas aptariant su kitų šalių partneriais; nauji ryšiai tarp bendradarbiaujančių tos pačios švietimo srities žmonių; dalyvavimas Europos mastu veikiančių tinklų bei asociacijų veikloje, užmegzti nauji ryšiai kitose ES šalyse narėse, siekiant galimybės bendradarbiauti ateityje; įgyti nauji įgūdžiai bei kompetencijos; įveiktos baimės ir nepasitikėjimas; mokinių tėvelių paskatinimas domėtis projekto veiklomis bei aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą; mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas; gimnazijos bendruomenė taps atviresnė naujovėms, pokyčiams, naujoms patirtims; bus ugdomi jauni žmonės, kurie gebės kurti, dirbti, džiaugtis gyvenimu.
 
Daugiau informacijos apie projektą: https://erasmus-plius.lt
 
 
eTwinning
 
eTwinning projektas ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniam mokiniui?“
Dvejus metus eTwinning projekte apie baltų kultūrą, pasaulėjautą, tikėjimą, papročius dalyvavo 8, IIG kl. mokiniai. Projekto tikslas – ugdyti sąmoningą, empatišką, veiklų, kultūringą ir kūrybišką žmogų.  Projektas skirtas gabiesiems mokiniams, tačiau gimnazija sėkmingai įtraukė į projekto vykdymą įvairių gebėjimų mokinius. Vykdydami projekto veiklas, bendradarbiavome su 5 respublikos gimnazijomis.
Daugiau informacijos apie projektą: https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm
 
 
Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės
 
Vykdant projekto veiklas, skatinamas gimnazijos bendruomenės aktyvus domėjimasis Europos Sąjunga, Europos Parlamentu. Vyksta tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Programoje gimnazija sėkmingai dalyvauja nuo 2016-2017 m. m. Gimnazijai suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. 
Daugiau informacijos apie projektą: https://mepalietuva.eu
Kiti gimnazijoje vykdomi / įgyvendinami projektai
 
NŠA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ („Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“)ilgalaikis projektas, kuriame dalyvauja pradinių klasių mokytojai ir mokiniai. Tobulinamos mokytojų skaitmeninės ir profesinės kompetencijos, sėkmingai ir šiuolaikiškai vyksta pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimų ugdymas.
 
ESF projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ – dalyvavimas projekte sudarė galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu gimnazijoje, buvo tobulinamos pedagogų skaitmeninės kompetencijos, svarbios patraukliam ir šiuolaikiškam ugdymui planuoti ir organizuoti.
 
Kino sklaidos ir edukacijos projektas moksleiviams ,,Kino busas” – projektas svarbus gimnazijai tiek edukacine, tiek kultūrine prasme. Jo metu mokiniams buvo rengiamos kino filmų peržiūros, paskaitos bei moderuojamos diskusijos. Šiuo projektu buvo siekiama plačiau supažindinti provincijos vaikus ir jaunimą su kino menu, jo istorija bei ugdyti jaunąją kino žiūrovų kartą. Projekto metu buvo vystomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis kino suvokimas, skatinamas jų domėjimasis kino menu, ugdomas estetinis skonis, formuojamas platus kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.
 
Ilgalaikė programa ,,Žaidimai moko. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas žaidimais ir patyrimine veikla“ – dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Programos vykdymo metu buvo lavinamos ankstyvojo amžiaus vaikų kompetencijos, įtraukiant juos į aktyvią žaidybinę, patyriminę veiklą, skatinančią mąstymą ir kalbą per konkrečią patirtį, tobulinamos mokytojų profesinės kompetencijos, reikalingos patyriminio ugdymo metodų veiksminimui, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.  
 
Sveikatingumo projektas ,,Sveikos pėdutės su STEAM pagalba“– sveikatinimo projektas buvo skirtas ugdyti vaikų, tėvų, mokytojų teigiamą požiūrį  į pėdų raumenų stiprinimo svarbą, plokščiapėdystės profilaktiką, įgyvendinant STEAM  per praktines veiklas: kūrybą, žaidimus, sporto užsiėmimus, meninę veiklą. Tarptautinį projektą organizavo Šalčininkų lopšelis-darželis ,,Pasaka“.
 
Kūrybinių darbų projektas ,,Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ – etninės kultūros projekte dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Dalyvaujant projekte, buvo puoselėjamas etninės kultūros tęstinumas per liaudies kūrybos turtus, vyko glaudus bendradarbiavimas su tėvais.
 
Respublikinis pradinių klasių projektas ,,Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu.
Rudenį vykstančio projekto metu pradinių klasių moksleiviai supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir, jei įmanoma, pamokose, išbando įvairias mankštas ir žaidimus.
 
 
Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ – tai Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas, kuriame dalyvauja ir gimnazija. Projekto metu renkamos elektronikos, baterijų ir akumuliatorių, automobilinės bei kitos atliekos, ugdoma tvarumo samprata, aplinkosaugos bei ekologijos svarba. 
 
ES programa „Pienas vaikams“
 
 
 
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
 
Projektas lemia teigiamą mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, visų mokinių kintančius ugdymosi poreikius, skaitmeninių technologijų priemonių naudojimą. Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, kuri naudojama atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.
 
Daugiau informacijos apie projektą:
 
 
GIMNAZIJOS PROJEKTAI:
Pradinių klasių mokinių gamtamokslinis projektas ,,Tiriamieji darbai artimiausioje aplinkoje“
Pradinių klasių mokinių integruotų veiklų projektas ,,Saldžios Kalėdos“
Integruotų veiklų projektas ,,Vasarą pasitinkant“
 
Skip to content