Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
….
Ikimokyklinio ugdymo grupės (-ių) pavadinimas: ,,Bitutės“
Vaikų amžius: 3-5 metai
Trukmė: 10,5 val.
Ugdymo kalba: lietuvių kalba
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Birutė Baušienė, Stanislava Cijunaitienė
Mokytojo padėjėja: Gražina Liutkevič
…..
Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programą „Verdenėlė“, kuri parengta remiantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1
….
….
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr
….
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF
 
Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą
 
Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt  
 
 
…..
 
…..
 
Skip to content