Pavėžėjimas

Mokiniai į gimnaziją vežami keleiviniu transportu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą, į mokyklą ir atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ir vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 
Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja savivaldybė https://www.vrsa.lt/svietimas/svietimo-istaigu-paslaugos/mokiniu-pavezejimas/395  
 
Gimnazija turi mokyklinį autobusą Ford Transit, valst. nr. EGA 928.
Vairuotojas – Mečislovas Dvilevičius.
Atsakinga už pavėžėjimo organizavimą – Julija Sevrusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
 
Mokinių pavėžėjimas gimnazijoje / mokykloje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:
 
 
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a61a8e04afb11e5a38cd6cdb94b0c51
 
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
 
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 
Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518885
 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 
Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams
 
Mokinių važiavimo keleiviniu transportu lengvatas nustato Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B
Skip to content