Ugdymas karjerai

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI
VILNIAUS R. PABERŽĖS „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE
 
Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.
 
 
Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) veiklos planas 2022 – 2023 m.m.
 
Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė), apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.
Ugdymas karjerai – kryptingas žmogaus bendrųjų ir karjeros savybių plėtojimas.
Ugdymo karjerai tikslas: ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, kurios padės jiems tinkamai planuoti ir realizuoti savo karjerą gyvenime – pažinti save, atrasti ir sėkmingai vykdyti veiklas, kurios geriausiai atitinka asmens vertybes, polinkius, gebėjimus, sukuria geriausias galimybes tobulėti ir kartu yra prasmingos visuomenės požiūriu.
Uždaviniai:
 • Ugdyti mokinių karjeros kompetencijas keturiose srityse – savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.
  • Savęs pažinimo srityje: pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera; pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai;
  • Karjeros galimybių pažinimo srityje: rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją; pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes; pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą;
  • Karjeros planavimo srityje: kelti gyvenimo ir karjeros tikslus; gyvenimo ir karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano instrumentus; priimti karjeros sprendimus; sudaryti karjeros planą.
  • Karjeros įgyvendinimo srityje: plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas; sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką; efektyviai ieškoti darbo.
 • Įgyvendinant mokinių ugdymą karjerai ir profesinį informavimą, bendradarbiauti su asmenimis, teikiančiais ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas, kitais švietimo pagalbos specialistais ir mokytojais, taip pat naudotis įvairių karjeros paslaugas teikiančių institucijų pastangomis ir ištekliais.
Ugdymo karjerai būdai:
 • Dalyko ir integruotos pamokos
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimai
 • Klasių valandėlės
 • Tėvų susirinkimai
 • Susitikimai su psichologu ir karjeros konsultantu
 • Paskaitos
 • Ekskursijos, išvykos
 • Projektinė veikla
 
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
 
Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt
 
Informacija stojantiesiems
 
Konkursinio balo skaičiuoklė https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle
 
Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt  
 
 
Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt
Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt
 
Studijos užsienyje
 
Darbo paieška
 
Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui
Karjeros valdymo informacinė sistema https://karjera.lt
Lietuvos karjeros portalas http://www.cv.lt  
Darbo skelbimai https://www.cvmarket.lt
Mobilumo portalas EURES https://eures.uzt.lt
 
Gyvenimo aprašymo rengimas (Europass) http://www.europass.lt/cv
 
 
 
Savęs pažinimas – būtina sąlyga, siekiant teisingai pasirinkti karjeros kelią.
….
 • Šis karjeros testas parodys, kiek lengva Jums gauti norimą darbą ir padaryti sėkmingą karjerą. Sužinosite, kurios asmeninės savybės ir požiūriai Jums padeda ir kurios trukdo, siekiant karjeros. Atlikti testą
 • Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras. Atlikti testą
 • Žinoti savo asmenybės tipą itin svarbu, jeigu kankina vidiniai klausimai dėl karjeros, profesijos, santykių, įvairių svarbių pasirinkimų, pagaliau – egzistenciniai gyvenimo prasmės ir pašaukimo klausimai. Atlikti testą
 • Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas padeda nuspręsti, kokioje profesinėje veikloje vienoks ar kitoks asmenybės kryptingumas būtų reikalingas ir naudingas. Atlikti testą
 • Profesijos pasirinkimo testas. Renkantis profesiją, svarbu atsižvelgti į žmogaus interesus ir polinkius. Atlikti testą
 • Testas apie Jūsų asmenybę ir nuostatas, susijusias su darbu. Sužinosite 5 Jums labiausiai tinkamus ir 5 Jums mažiausiai tinkamus darbus. Atlikti testą
 • Šis savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas skirtas profesinės veiklos tyrimui ir planavimui: Jūsų interesus, sugebėjimus bei polinkius sieja su daugiau nei 1000 profesijų, gali patvirtinti Jūsų mintis apie būsimą profesiją arba pasiūlyti kitus variantus tolimesniam svarstymui. Atlikti testą
 • Svarbi sąlyga siekiantiesiems karjeros sėkmės – realus ir teigiamas savęs vertinimas bei pagarba sau. Tai teigiamas nusiteikimas savęs, kaip nepakartojamos individualybės, savo galimybių ir ateities atžvilgiu. Rosenberg savigarbos skalė (pasitikėjimo savimi ar savivertės skalė). Atlikti testą
 
 
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
….
 
…..Gyvenimo aprašymas (CV) – pagrindinis dokumentas, kurį pasitelkia darbo ieškantys žmonės.
…..
….Motyvacinis laiškas – žmogaus, ieškančio darbo, rengiamas dokumentas, kuriame jis atskleidžia savo norą ir tinkamumą užimti būtent tą darbo vietą, į kurią pretenduojama.
…..
 
 
 
 
 
Skip to content