Apie gimnaziją

……….Mokykla buvo įkurta 1992 metų rugsėjo 1 d.
……….Joje mokėsi 81 mokinys, jie siekė įgyti vidurinį išsilavinimą lietuvių kalba (atsiskyrus nuo buvusios mišrios Paberžės vidurinės mokyklos). Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo a.a. Petras Mažeika, kuris vadovavo mokyklai nuo 1992-09-01 iki 2000 spalio mėn.
……….1995-04-04 mokykloje buvo įkurta M. Valančiaus sąjūdžio „Jaunųjų valančiukų“ kuopelė, kuri aktyviai veikė, kol mokykloje dirbo lietuvių kalbos mokytoja Marija Mažeikienė.
……….1996-05-10 pradėjo veikti mokyklos biblioteka. 1995 m. mokykloje ypač aktyviai veikė jaunųjų aviamodeliuotojų būrelis.
Nuo 1993 m.  mokyklą „įsidukrino“ JAV, Filadelfijoje, gyvenęs Amerikos lietuvis Bronius Krokis, kuris daug metų rėmė mokyklą, finansuodamas tradiciniu tapusį mokinių raiškiojo skaitymo ir rašinių konkursą, skirtą pilietiškumo ir meilės Tėvynei ugdymui.
Nuo 1999-2000 m. m. įvestas profilinis mokymas. Mokykloje nuolat veikia įvairūs būreliai. Ypač aktyvia veikla išsiskiria dainininkai, sportininkai.
……….Nuo 2001 kovo 3 d. mokyklai vadovavo direktorė Vanda Nivinskienė. Jai vadovaujant, buvo rekonstruotas (renovuotas) pagrindinis mokyklos pastatas (bendras kiemo plotas 10400 kv. m., patalpų plotas – 1423,18 kv. m.), sukurta jauki, estetiška vidaus aplinka, pagerėjo ugdomojo darbo kokybė, sukurta specialiojo ugdymo sistema, ypač pagerėjo materialinė – techninė bei ūkio bazė. Pagrindiniame pastate pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengti chemijos – biologijos, fizikos – informacinių technologijų, matematikos, lietuvių kalbos, istorijos – geografijos, menų ir technologijų, mokinių ugdymui pagal specialiuosius poreikius, tikybos (etikos), technologijų (medžio, metalo ir elektrotechnikos darbams), užsienio kalbų ir priešmokyklinio ugdymo kabinetai, biblioteka – skaitykla, mokytojų kompiuterizuotų vietų darbo kabinetas.
……….2008 m. lapkričio mėn. 17-21 d. mokykloje vyko išorinis vertinimas. Išorės vertintojai mokyklos veiklą įvertino gerai.
Lietuvos Vyriausybės sprendimu, 2008 m. mokinių pavėžėjimui iš atokių kaimų buvo skirtas mokyklinis autobusas (17 vietų).
2012 m. mokykla iškilmingai šventė savo veiklos 20-ies metų jubiliejų.
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ 2014 m. gegužės 27 d. Nr. V-468 mokykla akredituota ir tapo Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija.
……….2014 m. rugsėjo 12 d. iškilmingai šventėme gimnazijos inauguraciją.
……….Gimnazijoje vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai, rajoniniai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai. Ypač sėkmingai buvo vykdomas daugiašalis mokyklų partnerysčių Comenius projektas „Yes to a healtly lifestyle“.
……….Gimnazijoje sėkmingai veikia specialiojo ugdymo sistema. Dirba pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, kurie teikia kryptingą ir savalaikę pagalbą mokiniams ir mokytojams.
Gimnazijoje veikia 13 neformaliojo vaikų švietimo būrelių. Kasmet būrelių veikla kinta, atsižvelgiant į mokinių poreikių tenkinimą. Mėgstamiausi mokinių būreliai yra:  sporto, jaunųjų šaulių, technologijų, šokių, jaunųjų gitaristų.  Būrelių dalyviai garsina mūsų gimnaziją įvairiuose renginiuose, yra pasiekę puikių rezultatų.
……….Gimnazijoje yra bevielis internetinis ryšys. Naudotis juo gali tiek mokiniai, tiek mokytojai bei kiti bendruomenės nariai jiems patogiu metu.
……….Gimnazijoje ne vieną kartą lankėsi ES parlamento nariai, Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus apskrities administracijos ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Paruoštas investicinis projektas ir gautos lėšos gimnazijos pastato 3C1 atstatymui (po gaisro). Šio projekto įgyvendinimas numatomas 2015-2017 metais.