Apie gimnaziją

……Mokykla įkurta 1992 metų rugsėjo 1 dieną, atsiskyrus nuo buvusios mišrios Paberžės vidurinės mokyklos. Tuometinėje Paberžės 2-ojoje vidurinėje mokykloje mokėsi 81 mokinys, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą valstybine lietuvių kalba.
……Pirmasis mokyklos direktorius a. a. Petras Mažeika  mokyklai vadovavo nuo 1992 metų rugsėjo iki 2000 metų spalio mėnesio.
……Nuo 1999-2000 mokslo metų mokykloje įvestas profilinis mokymas.
……Nuo 2001 metų kovo iki 2015 metų rugpjūčio mėnesio mokyklai vadovavo direktorė Vanda Nivinskienė. Jai vadovaujant, buvo renovuotas pagrindinis mokyklos pastatas, didelis dėmesys skiriamas ugdymo proceso kokybei, sukurta specialiojo ugdymo sistema, sustiprėjo materialinė, techninė bei ūkio bazė. 2008 metais mokykloje vyko išorinis vertinimas. Išorės vertintojai mokyklos veiklą įvertino gerai.
……Mokinių pavėžėjimui iš atokesnių Paberžės seniūnijos vietovių 2008 metais Lietuvos Vyriausybė mokyklai skyrė mokyklinį autobusą.
……Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ 2014 metų gegužės 27 dieną mokykla akredituota ir tapo Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija.
……2014 metų rugsėjo mėnesį įvyko gimnazijos inauguracija.
……2014 metais paruoštas investicinis projektas ir gautos lėšos gimnazijos pastato 3C1 atstatymui. Projekto įgyvendinimas buvo  numatytas 2015-2017 metais.
……Nuo 2016 metų gegužės 27 dienos gimnazijai vadovauja direktorė Violeta Dapkevičienė.
……Vadovaujant direktorei Violetai Dapkevičienei, baigtas statyti naujas gimnazijos korpusas, kuris įrengtas inovatyviai ir šiuolaikiškai. Šalia naujojo korpuso įrengta vaikų žaidimų aikštelė, sutvarkyta gimnazijos aplinka (išasfaltuotas gimnazijos kiemas). Pertvarkytos ir estetiškai  įrengtos gimnazijos edukacinės aplinkos.
……Suformuotas profesionalus ir kompetentingas gimnazijos pedagoginis personalas, kuris skatinamas ir motyvuojamas ugdymo procese diegti informacines ir skaitmenines technologijas, veiklose taikyti patrauklų, patyrimu grįstą ugdymą, kuris atlieptų skirtingus mokinių poreikius ir gebėjimus. Patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa, kuri garantuoja vaikų ugdymą nuo ankstyvos vaikystės ir nuoseklų ugdymo programų pereinamumą. Gimnazijoje sėkmingai veikia specialiojo ugdymo sistema. Dirba pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, kurie teikia kryptingą pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.
……Gimnazijoje veikia 18 neformaliojo vaikų švietimo būrelių. Atsižvelgiant į mokinių poreikių tenkinimą, kasmet būrelių veikla kinta. Gimnazijoje veikia būreliai, finansuojami iš neformaliojo vaikų švietimo krepšelio. Taip pat vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai, rajoniniai, respublikiniai ir tarptautiniai projektai. Ypač sėkmingai buvo vykdomas daugiašalis mokyklų partnerysčių Comenius projektas „Yes to a healtly lifestyle“ ir Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo programos finansuotas  projektas ,,Giving you gain – obtaining variuos competences through volunteer work“, pradinio ugdymo mokytojai ir mokiniai dalyvauja projekte ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“.
……Nuolat ieškoma naujų socialinių partnerių, kurie teiktų gimnazijai ne tik finansinę, bet ir intelektualią paramą. Racionaliai skirstant gimnazijai skirtas lėšas, iš sutaupytų resursų kasmet atnaujinama informacinė, materialinė ir ūkinė bazė. 2019 m. renovuotas gimnazijos sporto aikštynas. Fizinio ugdymo pamokos, neformaliojo švietimo veiklos, sporto renginiai vykdomi šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis. Paberžės bendruomenė turi puikias sąlygas vykdyti sportinę veiklą, kuri skatina sveiką gyvenimo būdą, bendruomeniškumą.
……Gimnazijoje teikiamas šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis išsilavinimas – mokiniams sudarytos puikios sąlygos siekti aukštų ugdymosi rezultatų, užtikrinama saugi ir jauki aplinka, kokybiškas ugdymo organizavimas, sukurta patraukli ir įdomi mokinių skatinimo sistema. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, taikomi aktyvieji ugdymo metodai, didelis dėmesys skiriamas etnokultūrinių, tautinių, pilietinių tradicijų puoselėjimui.
 
Skip to content